Referencie     Tovar v akcii     

Všeobecné obchodné a doručovacie podmienky

Všeobecné podmienky nakupovania tovaru v e-shope www.gastronabytok24.sk a Obchodné a doručovacie podmienky.

Obchodné podmienky

1. Ustanovenia
2. Predávajúci
3. Kupujúci
4. Predmet zmluvy a objednávka
5. Objednanie tovaru, spotrebiteľská zmluva
6. Cena, platobné podmienky, spôsob platby
7. Dodanie tovaru
8. Odstúpenie od zmluvy
9. Ochrana osobných údajov

Dodacie a doručovacie podmienky

10. Spôsob dodania, doprava

a. osobný odber
b. PPL
c. Top Trans
d Pošta

11. Lehota dodania
12. Prevzatie tovaru
13. Podmienky pri neprihliadnutia tovaru
14. Cena dopravy

Reklamačný poriadok a podmienky reklamácie

15. Reklamačné podmienky
16. Zodpovednosť za vady
17. Postup pri reklamácii
18. Neoprávnená reklamácia
19. Záručné podmienky, servis

Servis

20. Servis
21. Ošetrovanie a údržba tovaru

Obchodné podmienky

1. Ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom e - shopu gastronabytok24.sk určujú obchodné vzťahy medzi firmou Bukotec s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 Strážnice (ďalej ako predávajúcim) na strane jednej a zákazníkom (ďalej ako kupujúcim) na strane druhej, ktorých predmetom je kúpa tovaru na portále www.gastronabytok24.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci.
Tieto všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom e - shopu gastronabytok24.sk sú platné od 1.5.2012 do vydania nových. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky bez predchádzajúceho upovedomenia.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodným a občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a ďalej zákonom o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Informácie o produktoch a tovaru predávajúceho sa môžu v detailoch a niektorých parametroch líšiť od dodaného tovaru. Toto je dané najmä technológiou výrobných postupov.

2. Predávajúci

Sídlo spoločnosti (predávajúceho):

Bukotec sro,

U Vlečky 1541,

CZ 696 62 Strážnice

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedeným Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 26470 Predávajúci je platcom DPH.
IČO: 25335219
DIČ: CZ25335219

Kontaktní údaje
Tlf: +420 (2)555 69 095
Fax: +420 518 334 525
Email: info@gastronabytek24.cz

Bezhotovostný platobný styk pre SK:
Tatra Banka č.ú.:2929830635/1100
IBAN: SK79 1100 0000 0029 2983 0635
SWIFT: TATRSKBX

3. Kupujúci

Kupujúci je akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá si objedná tovar na portále www.gastronabytok24.sk a zašle záväznú objednávku. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami pre nakupovanie prostredníctvom e - shopu gastronabytok24.sk a to najmä s obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami.

4. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka tovaru uvedeného v kúpnej zmluve - objednávke. Váha, rozmery, kapacita a ostatné parametre uvedené pri jednotlivých položkách sú len orientačnými údajmi vychádzajúcimi z údajov dodávateľa jednotlivých výrobkov a môžu sa preto v skutočnosti líšiť (ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak). Snahou a prioritou predávajúceho je uvádzať maximálne presné a spoľahlivé informácie overované z viacerých zdrojov. Obrázky u jednotlivých výrobkov sú len ilustračné, rovnako ako ich farebné podanie.

5. Objednanie tovaru, spotrebiteľská zmluva

Zoznam tovaru na stránkach e - shopu gastronabytok24.sk je zoznamom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov kupujúceho v objednávkovom formulári. Vytvorením a odoslaním objednávky súčasne vzniká návrh kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch , vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky . Pri objednávke tovaru , ktorý nie je skladom a je nutné ho vyrobiť z neštandardných materiálov apod alebo v prípade cenovo náročné objednávky, môže predávajúci na takýto tovar vyžadovať zálohovú platbu.

Objednávky sa štandardne vykonávajú prostredníctvom e - shopu gatsronabytoek24.sk.

Ostatné možnosti objednania tovaru sú:
a) elektronickou poštou - e - mailom na adrese info@gastronabytek24.cz
b) faxom na tel čísle : +420 518 334 525
c) telefonicky na čísle : +421 (2) 555 69 095
d) písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty

6. Cena, platobné podmienky, spôsob platby

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Dodanie tovaru kupujúcemu je zásadne možné až po zaplatení tohto dokladu a to buď pri prevzatí tovaru, alebo platbou vopred na základe zálohovej faktúry, alebo ak nie je dohodnuté inak. Na tovar, ktorý je dočasne ponúkaný so zľavou ( často označované ako tovar v akcii, alebo cenovú visačkú " Miesto .... € Iba ... € ) sa nevzťahujú ďalšie zákaznícke zľavy.
Najčastejšie sa jedná o zľavy pre majiteľov gastro prevádzok, alebo spolupracujúcich firiem. Ceny uvádzané v e - shope gastronabytok24.sk sú platné v okamihu objednania tovaru. Tovar zostáva až do celkového zaplatenia majetkom predávajúceho.
V prípade väčšieho objemu objednaného tovaru alebo podľa uváženia, si predávajúci vyhradzuje možnosť požadovať zálohovú platbu, na ktorú vystaví zálohovú faktúru. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:


a) v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle predávajúceho
b) dobierkou - kupujúci hradí cenu tovaru dobierkou včítane výdavkov za dobierku a prepravné
c) poštovou zloženkou alebo vkladom na hotovosti na účet predávajúceho
d) bankovým prevodom - predávajúci vystaví proforma faktúru na celú sumu a variabilný symbol bude identifikovať objednávku (platbu) . Tovar bude expedovaný po uhradení tejto faktúry.
e) na splátky - kupujúci má možnosť nakúpiť tovar na splátky prostredníctvom zvolenej splátkovej spoločnosti (Cetelem, Homecredit, Essox, atp.).

Podmienky získania úveru sa riadi podmienkami vydanými jednotlivými spoločnosťami. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny alebo prvou splátkou. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru prepravcovi alebo vystavenie faktúry. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej obchodným zákonníkom. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V prípade prijatý zálohovej platby alebo platby vopred na účet predávajúceho a ten nie je schopný tovar zaistiť , po dohode a dohodnutým spôsobom bezodkladne vráti predávajúci čiastku kupujúcemu v najkratšom možnom termíne (maximálne však do 30 dní ) na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

7. Dodanie tovaru

Všetky technické detaily týkajúce dodanie tovaru kupujúcemu sú riešené samostatne dodacími podmienkami. Tovar bude dodaný kupujúcemu formou, ktorú si sám zvolí ako najvhodnejší pre neho samotného. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike a náklady na rozvoz sa líšia podľa zvoleného spôsobu. Predávajúci upozorňuje najmä na špecifiká a riziká spojené s prevzatím tovaru (pozri dodacie podmienky bod č.12, 13).

8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy môže ak kupujúci tak aj predávajúci. Odstúpiť od zmluvy môže:

a) kupujúci , ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (teda nie na IČO), má právo podľa platného Občianskeho zákonníka od zmluvy do 14 dní odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, keď kupujúci odobral tovar osobne v sídle predávajúceho. Ak sa rozhodne kupujúci vrátiť tovar týmto režimom, musí dodržať tieto podmienky:
i) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy na základe tohto ustanovenia
ii) v prípade, že kupujúci neobdržal tovar, urobí odstúpenie od zmluvy písomnou formou na adresu predávajúceho
iii) v prípade, že už kupujúci dostal tovar, uvedie popis tovaru, číslo faktúry, variabilný symbol, dátum nákupu/dodanie tovaru
1. vrátený tovar nesmie byť použitý
2. vrátený tovar musí byť nepoškodený
3. vrátený tovar musí byť kompletný, vrátane originálnych dokladov o nákupe
iv) s povereným pracovníkom predávajúceho si dohodne spôsob dopravy späť k predávajúcemu
v) tovar musí byť zaslaný späť do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho, doporučene a poistený (neručíme za prípadnú stratu alebo poškodenie)
vi) tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý
vii) v prípade , že je tovar vrátený predávajúcemu v inom stave než je uvedené v bode 8.a.iii), je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým spôsobom, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená. Zároveň sa predlžuje termín na vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti až do vyriešenia prípadných nákladov a škôd.
viii) v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od zmluvy akceptované
ix) ak splnia kupujúci všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy , predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Predávajúci vracia finančné prostriedky po podpise dobropisu a to na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

9. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúcich jej osobné údaje, a to predovšetkým meno, adresu, telefón, fax a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia pre identifikáciu kupujúcich a najmä realizácii a zaúčtovaniu ich platieb, ďalej pre uľahčenie uzatváranie objednávok kupujúcich a budúcu komunikáciu s nimi. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe a sú uchovávané s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a prístup k nim má iba preškolený pracovník.
Registráciou do e-shopu gastronabytok24.sk kupujúci vyjadril svoj ​​súhlas s uchovávaním osobných údajov predávajúcim a so zasielaním obchodných oznámení. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť zaslaním emailovej správy alebo svoju požiadavku oznámiť telefonicky predávajúcemu.

Dodacie a doručovacie podmienky

10. Spôsob dodania, doprava

Spôsob dopravy si kupujúci zvolí sám v priebehu tvorenia objednávky. Predávajúci navrhuje/zaisťuje prepravu nasledujúcimi spôsobmi:
a) osobný odber - kupujúci sa s predávajúcim dohodne na termíne osobného odberu. Pri osobnom odbere sa kupujúci zrieka nároku na vrátenie tovaru podľa bodu 8.a týchto podmienok
b) PPL
c) Hellmann PKZ
d) Top Trans
e) Pošta
f) iný spôsob (pr. dopravou predávajúceho)
V prípadoch uvedených pod bodmi b ÷ f bude predávajúci kupujúceho vždy bezodkladne informovať o najvýhodnejších možnostiach spôsobu dopravy objednaného tovaru. Odsúhlasená cena a spôsob dopravy bude zahrnutá do vystavenej faktúry za objednaný tovar (pozri tiež bod 14. týchto podmienok).

11. Lehota dodania

Dodacia lehota sa počíta odo dňa vytvorenia a odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o prijatí a zaevidovaní elektronickej objednávky. Termín dodania objednaného tovaru je štandardne nastavený na dobu 4 ÷ 8 týždňov odo dňa odoslania elektrické objednávky a obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky (napr. vlastná látka zákazníka, vlastný odtieň morenia, atp.). Termín dodania objednaného tovaru tu uvedený je len orientačná a vzhľadom k šírke ponúkaného sortimentu nemožno garantovať nevyprodání skladových zásob as tým spojené prípadné predĺženie dodacej lehoty. Keď je tovar na sklade, môže byť objednávka dodaná aj v kratšom termíne. Ak nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu do 70 kalendárnych dní od odoslania elektronickej objednávky (odovzdať k preprave prvému prepravcovi), je povinný predávajúci kupujúcemu vrátiť všetky finančné prostriedky už zaplatené najneskôr do 30 dní na účet kupujúceho (pozri tiež časť 8. týchto podmienok).

12. Prevzatie tovaru

Ak je tovar dodávaný zásielkovou službou alebo verejným dopravcom, je kupujúci povinný vždy osobne prevziať zásielku a osobne skontrolovať, či zásielka nebola dodaná najmä s poškodeným alebo protrženým obalom, porušenú páskou, neúplným počtom balíkov a ak má kupujúci podozrenie, že tovar vykazuje chyby, má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

13. Podmienky pri prevzatí tovaru

Všetok dodaný tovar musí byť kupujúcim skontrolované. Ak sa jedná o zásielku, ktorá obsahuje najmä stoly, stolové pláty a drevený nábytok, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru aj cez obal (pretliačené hrany), musí kupujúci vždy tento tovar rozbaliť a fyzicky skontrolovať. Ak vykazuje akýkoľvek tovar vady, musí kupujúci na mieste s prepravcom vyhotoviť písomný škodový protokol. Kupujúci je povinný všetky zistené vady zapísať do likvidačného protokolu prepravcu a oznámiť do nasledujúceho pracovného dňa predávajúcemu. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať predávajúcemu písomne​​, prípadne oznámiť telefonicky. V písomnom oznámení je nutné uviesť zistené chyby, tj typ chyby, umiestnenie na výrobku a ako sa prejavujú. Ak takto neurobí, bude neskoršia reklamácia považovaná za mechanické poškodenie zavinené kupujúcim a reklamácia nebude uznaná. Kupujúci, ktorý svojím podpisom v dokladoch prepravcu potvrdí prevzatie zásielky bez závad, nemá nárok na dodatočné uplatnenie reklamácie. Reklamácia tovaru poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami občianskeho, respektíve obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady je možné reklamovať u predávajúceho iba za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky uvedené v tomto bode.

14. Cena dopravy

Vzhľadom k charakteru a povahe predávaného sortimentu je možné dodať objednaný tovar kupujúcemu niekoľkými spôsobmi. Pr. podľa bodu 10. týchto podmienok. Po odoslaní elektronickej objednávky sa kupujúci kontaktovaný povereným pracovníkom predávajúceho, ktorý navrhne najvýhodnejší spôsob dopravy ku kupujúcemu. Tento spôsob dopravy bude navrhnutý tak, aby minimalizoval možné riziká poškodenia dopravou. Takto navrhnutý a oboma stranami odsúhlasený spôsob dopravy bude nacenená a výsledná cena dopravy bude pripočítaná do vystavenej faktúry (pozri časť 6. týchto podmienok). Kupujúci zaplatením tejto faktúry súhlasí so spôsobom vykonania navrhnuté a odsúhlasené dopravy tovaru.

Reklamačný poriadok a podmienky reklamácie

15. Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok je platný od 1.5.2012 a riadi sa príslušným Občianskym zákonníkom s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Kupujúci prevzatím tovaru súhlasí s tu uvedenými reklamačnými podmienkami.
Predávajúci garantuje vo vzťahoch so spotrebiteľmi na všetok sortiment zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Pre vzťahy s podnikateľskými subjektmi a vzťahy upravené Obchodným zákonníkom predávajúci prijíma záväzok záruky za akosť na tovar v dĺžke 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci po dohode s kupujúcim môže túto zákonnú lehotu predĺžiť alebo skrátiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.
Reklamácie je možné uplatňovať telefonicky a písomne ​​v sídle spoločnosti. Pre uplatnenie reklamácie je povinný kupujúci predložiť originál, poprípade kópiu, dokladu o nákupe tovaru (faktúra), že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Bez predloženia tohto dokladu nebude reklamácia uznaná. Ak už bol tovar v minulosti reklamovaný, je nutné doložiť aj doklad o reklamácii. Reklamácie týkajúce sa vzhľadu, dizajnu, kvality čalúnenie a celistvosti povrchových plôch musia byť uplatnené do maximálne troch dní od prevzatia tovaru od prepravcu alebo kupujúceho. Neskoršie reklamácie nebudú uznané, pretože sa má zato, že mohli vzniknúť nešetrným alebo neprimeraným zaobchádzaním, alebo neodbornou manipuláciu alebo neodbornou montážou.
Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné, aby bol tovar správne prevzatý kupujúcim (pozri tiež časť 13. týchto podmienok). Pri uplatnení reklamácie na vadu tovaru je predávajúci povinný (a kupujúci mu to musí umožniť) preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch strán. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, predávajúci odstráni na svoje náklady zistenú chybu. Vadu odstráni bez zbytočného odkladu as náležitou starostlivosťou, najneskôr však do 30 dní od prevzatia oprávnenej reklamácie. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade, že je chybná iba súčasť veci, má kupujúci právo na výmenu tejto súčasti a nie celej veci. Predávajúci chybnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu, ak sa na opravenej veci vada vyskytne opätovne alebo pre väčší počet vád nemožno vec riadne užívať. V prípade vrátenia kúpnej ceny z titulu uznanej reklamácie budú peniaze vrátené v najkratšom možnom termíne a to najneskôr do 30 dní od uznania reklamácie. Predávajúci vracia finančné prostriedky po podpise dobropisu a to na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

16. Zodpovednosť za vady

Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho kupujúcim uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

17. Postup pri reklamácii

Miestom vybavenia reklamácie je sídlo kupujúceho. Ak vznikne počas záručnej doby na tovare vada vyžadujúce uplatnenia reklamácie, postupuje kupujúci týmto spôsobom:

a) pri dodaní tovaru toto neprevezme od prepravcu a postupuje podľa bodu 13. týchto podmienok
a) k vznikne nárok na vybavenie reklamácie počas užívania tovaru, kontaktuje kupujúci predávajúceho v sídle spoločnosti
c) predávajúci zistí, či sa jedná o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú a dohodne ďalší postup a najmä spôsob prepravy

18. Neoprávnená reklamácia

V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúcim účtovaná náhrada vzniknutých nákladov za neoprávnenú reklamáciu. Náhrada vzniknutých nákladov zahŕňa náklady na dopravu, manipuláciu a náklady na uskladnenie reklamovaného tovaru. Neoprávnenosť reklamácie musí byť doložená zo strany predávajúceho písomným vyjadrením. Za neoprávnenú reklamáciu možno považovať aj také prípady, kedy si kupujúci vyberie taký model alebo výrobok, ktorý nezodpovedá svojimi konštrukčnými parametrami náročnosti prostredia, v ktorom bude tento používaný. Má sa zato, že kupujúci nezohľadnil náročnosť prostredia pre používanie výrobku a tým došlo k jeho mechanickému poškodeniu.

19. Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté pri výrobe a funkčné vady. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie vzniknuté nešetrným a neprimeraným zaobchádzaním, ďalej na neodbornú manipuláciu, neodbornú montáž výrobku, neodborné ošetrovanie a použitie v podmienkach a prostredí nezvyklých bežnému použitie výrobku (nadmerné zaťažovanie, prašnosť, vlhkosť, teplota, chemické a mechanické vplyvy). Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nedodržaním všeobecných zásad na použitie výrobku a návodu na použitie a opotrebovanie spôsobené bežným používaním výrobkov. Záruku ďalej nemožno uplatniť u poškodení a vád u tovaru, na ktoré bol kupujúci pred nákupom výslovne upozornený a pre ktoré bola prípadne dojednaná nižšia cena kvôli poškodeniu alebo vplyvom vyšej moci.

Servis a starostlivosť

20. Servis

Pracovná doba predávajúceho je od 7 do 15 hodín v pracovných dňoch. V tejto dobe nás môžete kontaktovať na vyššie uvedených tlf. číslach (pozri bod 2. týchto podmienok) a žiadať technické informácie alebo sa pýtať na detaily jednotlivých výrobkov. Niektoré výrobky môžeme na základe individuálnych požiadaviek a možnostiach výrobcu upravovať do atypických rozmerov a farieb.

21. Ošetrovanie a údržba

Žiadny materiál neznesie čistenie agresívnymi rozpúšťadlami alebo žieravinami. Pri použití týchto prípravkov dochádza k naleptaniu povrchu a farebným zmenám. Tiež sa nesmú používať žiadne kefy. Pri ich použití dochádza k nezvratnému predratiu povrchu a znehodnoteniu materiálov. Žiadny drevený nábytok neznesie premočení tekutinami. Hrozí deformácia kostry, prípadne povrchu. Škvrny vzniknuté napr poliatím je nutné okamžite odstrániť! Škvrny nedrhnite, odsávajte pomocou vysávača alebo utierok. Ľahké zašpinenie a prach utierame prachovkami. V prípade, že dôjde k zašpineniu perom, čučoriedkami a podobne, možno toto pomerne s úspechom odstrániť čistým liehom.

Pár rád, skúseností a odporúčaní k jednotlivým výrobkom:

Koža Ide o prírodný materiál, ktorý rovnako ako naša pokožka vysychá a tak sa o nej musíme starať, aby dlho vydržala. Kožený nábytok je nutné chrániť pred priamym slnečným svetlom. Docieli sa tak dlhé stálofarebnosti a koža sa nebude nadmerne vysušovať. Nutnosťou je tiež dostatočné ošetrovanie a čistenie prípravkami určenými na kožu (Renapur, Renowax atď) minimálne 2x do roka - v lete a zime.

Koženka, lederlooky Aj pre tieto materiály platí: chráňte pred priamym slnečným svetlom. Tieto poťahovina ošetrujte a čistite prípravkami znášanlivými s plastmi (Jar, Pur, Tep). Väčšie znečistenie vyčistite opäť liehom (napr. prepisovacie pero). Možno použiť aj technický benzín. Pre dlhodobé udržanie vláčnosti odporúčame 2x do roka impregnovať prípravkami určenými pre kože (Renapur, Renowax). Viac informácií o ošetrovaní a údržbe textilných koženiek nájdete priamo u produktupři tvorbe objednávky.

Čalúnenie Nábytok potiahnutý látkou vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, ktoré výrazne predlžuje trvanlivosť poťahové látky. Ošetrujte je a čistite prípravkami určenými na čistenie čalúnených poťahov (Tep, Vanish). Pre čistenie používajte špongiu alebo šampónovacia hubicu. Čistite len penou, NIKDY nenamáčajte, mohli by sa vytvoriť mapy z vystúpené špiny. Najlepšie je čistenie suchou cestou, prípadne penou. Čistite v smere tkania poťahové látky. Škvrny vzniknuté napr poliatím je nutné okamžite odstrániť! Škvrny nedrhnite, odsávajte pomocou vysávača alebo utierok. Nepoužívajte čistidlá, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. Aj čalúnený nábytok chráňte pred priamym slnečným svetlom, predĺžime mu tak výrazne životnosť.

Drevený nábytok, lamino a MDF povrchy Ošetrujeme a čistíme prípravkami určenými na čistenie drevených povrchov (Diavata, Mr Proper apod). Drevité materiály sa nemajú nikdy máčať, mohli by sa rozlepiť hrany a napučať materiál. Samozrejme sa nemajú používať drôtenky a iné drsné materiály, došlo by k zničeniu povrchovej úpravy.

Viac informácií nájdete na našich stránkach v kategórii Ako sa starať o výrobky.

 
 
 
 
 

 

---22---